Me & You - 27

शिकायतों की पाई पाई जोड़ रखी थी,
तेरी आवाज सुनी, हिसाब बिगड़ दिया..

I had accumulated all the complaints,

Heard your voice & just set aside them all..

No comments:

Post a Comment

Me & You - 75

काही गोष्टी आतवर उतरून सहजपणे तळ ढवळून काढतात.. त्रास देत नाहीत, आठवणी जरा वर तरंगत आणतात.. दुःखद आठवणी पण आवडतात मला.. मनात सलत नाही ते...